Omaishoidon teesit

Kymmenen teesiä omaishoidosta  

(Omaishoitajat ja läheiset -liitto 2004)                       

1. Omaishoidolle on annettava sille kuuluva arvo                                                     

Yhteiskunnan on estettävä omaishoitajien syrjäytyminen.

 • On tunnustettava, että Suomi ei selviydy ilman omaishoitoa.
 • Omaishoito ei saa olla pelkästään laitoshoidon vaihtoehto.
 • Omaishoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti.

2. Omaishoitotilanteet on tunnistettava                                                                          

Viranomaisten on oltava herkkiä havaitsemaan omaishoidon rajat ja mahdollisuudet.

 • Heti kun hoitosuhde on syntynyt, viranomaisten on tarjottava omaishoitoa tukevia palveluja.
 • Kaikkia omaishoitosuhteita varten on tehtävä yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
 • Kun omaishoito käy hoitajalle ylivoimaiseksi, on hoidettavalle järjestettävä hoitopaikka.

3. Jokaiseen omaishoitosuhteeseen on kohdistettava oikeanlaista tukea             

Tuen ja palvelujen määrää on kasvatettava hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

 • Työssäkäyvien omaishoitajien hoitoa tarvitseville läheisille on tarjottava riittävästi  päivähoidon vaihtoehtoja.
 • Erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan lapsen vanhempia on kohdeltava omaishoitajina.
 • Iäkkäiden puolisoiden erityistarpeet on otettava huomioon.

4. Omaishoito on osa kotihoidon kokonaisuutta                                                          

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa on säännöllisin välein tarkistettava.

 • Omaishoidon onnistumiseksi on annettava riittävästi apuvälineitä ja hoitotarvikkeita.
 • Kotiin on järjestettävä kotihoitoa tukevia palveluja.
 • Kuntien on varauduttava lyhyt- ja pitkäaikaishoidon antamiseen hoidettavalle.

5. Omaishoitajille on tarjottava tietoa, koulutusta ja ohjausta                               

Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tulee toimia yhteistyössä omaishoitajien tukemiseksi.

 • Perheitä on tuettava tunnistamaan, milloin normaali perhesuhde muuttuu omaishoitosuhteeksi.
 • Omaishoitajille on tarjottava helposti saatavaa, selkeää tietoa oikeuksista ja palveluista.
 • Koulutuksen ja ohjauksen pitää olla yksilöllistä ja kuhunkin omaishoidon vaiheeseen soveltuvaa.

6. Omaishoitajien terveydestä ja toimintakyvystä on huolehdittava           

Ammattilaisten tulee aktiivisesti seurata omaishoitosuhteessa elävien henkilöiden       terveydentilaa.

 • Omaishoitotilanteiden selvittämiseksi ikääntyvien perheiden tulee saada palveluohjausta.
 • Omaishoitajille on järjestettävä säännöllisiä terveystarkastuksia.
 • Omaishoitajille on tarjottava mahdollisuus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen.

7. Omaishoitajilla tulee olla oikeus säännölliseen vapaaseen                            

Yksilöllisiä tilapäishoidon vaihtoehtoja on kehitettävä.

 • Omaishoitajien jaksaminen on turvattava loman ja vapaan avulla.
 • Vapaata on järjestettävä hoitajan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 • Kotona tehtävään tilapäishoitoon on koulutettava sijaishoitajia.

8.   Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vertaistukeen                           

Viranomaisten on kannustettava omaishoitajia osallistumaan paikkakunnalla toimiviin vertaisryhmiin.

 • Omaishoitajat tarvitsevat toisiaan, vaikka heidän hoitosuhteensa ovat erilaisia.
 • Omaishoitajan yksilöllisyyttä ja omaa elämänkatsomusta on kunnioitettava.
 • Omaishoitajien ”hiljainen tieto” on otettava täydesti käyttöön myös suunnittelussa.

9.   Hoitosuhde on ihmissuhde                                                                                          

On tärkeää, että sekä hoitajan että hoidettavan arkielämää ja itsetunnon säilymistä  tuetaan.

 • Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös ihmissuhteelle.
 • Toisistaan huolehtivia iäkkäitä pariskuntia ei saa jättää yksin.
 • Vammaisten lasten vanhemmilla on oikeus vanhemmuuteen ja aikuiseen parisuhteeseen.

10. Omaishoitajalla on oikeus omaan elämään                                                      

Omaishoito on elämäntapa, haaste ja mahdollisuus. On muistettava, että hyvä omaishoito ei saa olla itsestäänselvyys eikä se edellytä uhrautumista.

 • Hoitaminen ei saa olla omaishoitajan ainoa elämänsisältö.
 • Riippuvuussuhteen sitovuutta on lievennettävä tukemalla hoitajan jaksamista.
 • Omaishoitajalla on oikeus lepoon, iloon ja hyvään oloon.