Vammaisetuudet (Kela)

Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Pitkäaikainen laitoshoito ei keskeytä vammaistuen maksamista. Vammaisetuudet ovat verottomia etuuksia.
 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu lapselle, joka sairauden tai vamman takia on vähintään kuusi kuukautta hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeessa niin, että se sitoo perhettä enemmän kuin samanikäisen terveen lapsen hoito. Lisäksi hoidon tulee aiheuttaa perheelle erityistä rasitusta.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden määrän mukaan.

 • Perusvammaistuki  85,59 e/kk
 • Korotettu vammaistuki  199,71 e/kk
 • Ylin vammaistuki  387,26 e/kk

Kun lapsi täyttää 16 vuotta

Kun lapsi täyttää 16 vuotta, oikeus lapsen vammaistukeen loppuu. Tällöin lapsella voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen ja/tai vaikeasti vajaakuntoisen nuoren kuntoutusrahaan. Hakemus liitteineen kannattaa jättää Kelaan jo hyvissä ajoin ennen kuin lapsi täyttää 16 vuotta.

Yleensä alle 20-vuotiaalle ei myönnetä työkyvyttömyyseläkettä, ennen kuin lapsen mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutukseen on tutkittu. Jos lapsella ei ole mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen ja hän jää eläkkeelle, hän ei voi saada 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, vaan vaihtoehtona on eläkettä saavan hoitotuki.
 

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta ja/tai erityiskustannuksia.

Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä

 • huolehtia itsestään
 • selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai
 • selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä.

Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa

 • haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein)
 • avuntarvetta
 • ohjauksen ja valvonnan tarvetta ja/tai
 • erityiskustannuksia.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään haitan, avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella.

 • Perusvammaistuki 85,59 e/kk
 • Korotettu vammaistuki 199,71 e/kk
 • Ylin vammaistuki 387,26 e/kk
   

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle eläkeläiselle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja jolle sairaus tai vamma aiheuttaa viikoittain avuntarvetta, ohjauksen ja valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia.

Sen saaminen edellyttää, että asuu Suomessa ja saa joko Suomesta tai ulkomailta

 • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä,
 • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea,
 • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta,
 • maahanmuuttajan erityistukea tai
 • ulkomailta vastaavia etuuksia.

Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä

 • huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua)
 • tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai
 • asioida kodin ulkopuolella.

Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa

 • avuntarvetta
 • ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai
 • jatkuvia erityiskustannuksia.

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

 • Perushoitotuki 57,32 e/kk
 • Korotettu hoitotuki 142,70 e/kk
 • Ylin hoitotuki 301,75 e/kk